Täna suletud
illustreeriv pilt

Geomeetriliste kujundite maailm

Lasteaed, I ja II kooliaste

Haridusprogramm “Geomeetriliste kujundite maailm” räägib arhitektuurist lihtsas keeles. See on seotud matemaatika ainekava õppesisu geomeetria teemadega, mida saab omakorda ka kunstiga hästi lõimida.  Programm on üles ehitatud erinevatele aktiivõppemeetoditele: paaris- ja rühmatööle, otsimismängule ja rollimängule. Lapsed saavad  muuseumi ruume ja näituseid iseseisvalt avastada. Muuseumipedagoog on juhendaja rollis, st ta ei räägi pikalt ajaloolist juttu. Rõhk on ruumi tunnetamisel ja seoste loomisel oma isiklike kogemustega. Programmi lõpetuseks ja teadmiste kinnitamiseks on abivahendiks n-ö maja mütsid, mille ümber rühmadesse jagatud osalistel  väike näitemäng tuleb mõelda.  See muuseumitund on hea võimalus õpetatava sidumiseks päris eluga ja see võib-olla teema sissejuhatamiseks või vastupidi kokkuvõtteks.

Programmi läbinud osaleja:

  • eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (ring, kolmnurk, nelinurk, ruut, ristkülik,
    viisnurk, kuusnurk, kuup, risttahukas, püramiid, silinder, koonus);
  • oskab neid kujundeid omavahel võrrelda;
  • leiab ümbritsevast keskkonnast tasandilisi ja ruumilisi kujundeid;

Programmi kestus: 90 minutit